Årsmøte i Bodø Kajakklubb

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Bodø Kajakklubb

Central Atrium, torsdag 19.2.2015 kl. 18.00

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede 26 antall stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling:

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Forslag til forretningsordning:

  1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte sekretærene skriver protokoll.
  1. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
  1. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Eventuelle tillegg til sakslisten: Ingen saker under eventuelt.

Sak 3. Velg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Som ordstyrer ble Sigurd Schultz valgt.

Som sekretær ble Reidun Bottenvann valgt.

Til å skrive under protokollen ble Magne Pettersen og Kjell Ove Johansen valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Innstilling:

Årsberetningen for 2014 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken.

Brian la fram årsberetningen.

Sigurd Schultz hadde en kommentar til årsberetningens punkt om naustplass. Han mener den nye praktiske tilretteleggingen utenfor naustet er et flott tilbud for medlemmer som ikke har naustplass.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Ingen tilføyelser til årsberetningen.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om regnskap, revisjon, budsjett mv.

Kasserer Lasse Tjønnøy legger fram årsregnskapet og revisjonsberetning foretatt av Kjell Morten Olsen.

Kasserer poengterer innledningsvis at det ligger mye aktivitet og investeringer i underskuddet på 19.000,-. Underskuddet er diskutert i styret, og i styret er man enig om at klubben skal skape og legge til rette for aktivitet, og at det ikke er et mål i seg selv å ha penger på bok.

Brian har en kommentar til utgiftsposten kajakkutstyr: NPF har betalt ca. 50% av det dette utstyret reelt sett koster, hvilket ikke kommer fram i regnskapet da regningene har gått direkte til padleforbundet.

Annen driftskostnad:             Store deler av denne kostnadsposten er utbetalinger til Siffo. Avtale ble inngått i 2013, men utgiftene ble ført først fra 2014.

Kommentar: Spørsmål vedrørende telefonutgifter: Dette går blant annet til trådløsnett i naustet (ICE-abonnement).

Innstilling:

Årsregnskapet med revisjon godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Revidert regnskap for 2014 er godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

            Sak A. Byggeprosjekt naust

Brian orienterer årsmøtet hvordan styret har jobbet med i denne saken:

Etter møter med Bodø kommune har styret fått klarsignal til å gå videre med prosess med å videreutvikle klubbhus i Kvalvika i henhold til reguleringsplanen. Det er opprettet en byggegruppe som har begynt arbeidet med å utrede behov, ønsker og muligheter. Det fins mye handlingsrom innenfor gjeldende reguleringsplan for å bygge ut naustet. Gruppa vil jobbe videre med å utrede ulike muligheter.

Kommentar til byggeprosjekt naust:

Frank viser til tidligere årsmøtevedtak om bygging av naust, og dette ser man få spor av i regnskapet. Tidligere kontingentøkning ble foretatt nettopp for å gå i gang med naustbygging. Frank tilbyr å bidra med egen ingeniørkompetanse for å realisere naustbygging.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling når ulike alternativer for utbygging av naust er utarbeidet.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta kajakklubbens budsjett

Innstilling:

Styret v/ kasserer Lasse Tjønnøy legger fram et forslag til budsjett for hele klubben.

  • Forslag fra styret om å øke naustleie fra 400,- til 500,-
  • Diverse inntekter; 20000,-. Dette består av momsinntekter samt 10.000 i støtte fra Bodø kommune. Tilhenger med tak er innkjøpt for dette beløpet.

Kommentarer til framlagt budsjett:

  • Muligheten for å søke på grasrotandeler bør utredes nærmere av styret.
  • Styret må se over forsikringer og gjeldende verdier av kajakkene i naustet.

 Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

            Brian legger fram organisasjonsplanen med undergruppene:

Hav – Flattvann – Polo/basseng – Elv – Naust/utstyr – Kurs – Webredaksjon.

Sak 10. Valg

        a) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Line Djernæs Sandbakken velges for 1 år.

        Vedtak:

Line Djernæs Sandbakken ble enstemmig valgt til nestleder for 1 år.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

           

            Lasse Tjønnøy velges som styremedlem/kasserer 2 år.

Sara Ezeta-Luque velges som styremedlem for 2 år.

Terje Johansen velges som styremedlem for 2 år.

Stian Solhaug velges som varamedlem for 1 år.

Karl-Martin Brattli velges som varamedlem for 2 år.

 

            Vedtak:

Styre- og varamedlemmer enstemmig valgt.

 

Lasse Tjønnøy velges som styremedlem/kasserer 2 år.

Sara Ezeta-Luque velges som styremedlem for 2 år.

Terje Johansen velges som styremedlem for 2 år.

Stian Solhaug velges som varamedlem for 1 år.

Karl-Martin Brattli velges som varamedlem for 2 år.

         

          d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Tor-Jørgen Aandahl velges som 2. revisor for 2 år.

            Vedtak:

Tor-Jørgen Aandahl ble valgt til revisor.

           e) Styrets innstilling på valgkomité:

           

Vedtak:

Knut Langeland ble valgt til leder for 2 år.

Lisbeth Hole ble valgt til medlem for 2 år.

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

Bodø 19.02.2015

________________________________

Kjell-Ove Johansen

 

________________________________

Magne Pettersen

***

Saksliste Årsmøte Bodø Kajakklubb 2015

Lagt ut 12.02.2015:

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Velg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

            Sak A. Byggeprosjekt

Etter møter med Bodø Kommune har styret fått klarsignal til å gå videre med prosess med å videreutvikle klubbhus i Kvalvika i henhold til reguleringsplanen. Det er opprettet en byggegruppe som har begynt arbeidet med å utrede behov, ønsker og muligheter. Det vil bli gitt en orientering om dette på årsmøtet.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg

Valg av nye medlemmer til styre og valgkomité

***

Det innkalles til årsmøte i Bodø Kajakklubb torsdag 19.02.2015 kl18.00 i Central Atrium i Dronningensgt 18. Samme bygg som Avisa Nordland.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5.februar. Saker sendes via hjemmesiden her.

Fullstendig sakliste legges ut en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at: ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *