Padling i verdens vakreste natur

Styret

Styret i Bodø Kajakklubb f.o.m 21.02.2017

Leder: Lena Brunes Hippe –  mob: 93848148
Nestleder : Rudi Hamborg – mob: 90876255
Styremedlem/kasserer: Therese Von Hanno – mob: 90659908
Styremedlem: Bente Sunde – mob: 47646560
Styremedlem: Karl-Martin Brattli – mob: 91560282
Styremedlem: Anders Elvik – mob: 97170066
Styremedlem: Lasse Tjønnøy – mob: 95714720
Varamedlem: Ingunn Øvsthus – mob: 48207250
Varamedlem: Stein Odd Storvik – mob: 91568112

Skriftlig informasjon til styret kan du sende her

Vedtekter for BKK rev. 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2017
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2016
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2015
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BODØ KAJAKKLUBB 2013
***

 

Protokoll fra årsmøte i Bodø Kajakklubb – 2014

Møtet ble holdt i BBL-kantina Sjøgata 33, kl.18.00, torsdag 20. februar 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede 27 antall stemmeberettigede ved starten av møtet.

Følgende hadde ordet i saken: Brian Morsund.

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling:

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Brian Morsund.

Sak 3. Velg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

             Innstilling:

 Følgende hadde ordet i saken: Brian Morsund og Sigurd Schultz.

 Vedtak:

Som ordstyrer ble Sigurd Schultz valgt med 27 stemmer for og ingen stemmer i mot.

Som sekretær ble Kjell Morten Olsen valgt med 27 stemmer for og ingen stemmer i mot.

.            Til å skrive under protokollen ble Line Djernæs Sandbakken og Håkon Kristensen enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Innstilling:

Årsberetningen for 2013 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Brian Morsund

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Årsberetningen for 2013 vedtas med følgende tilføyelser:

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om regnskap, revisjon, budsjett mv.

Innstilling:

Årsregnskapet med revisjon godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Lasse Tjønnøy.

           Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2013 er godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

            Ingen innkommende saker.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

             Innstilling:

Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben.

            Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen som presentert av Brian Morsund ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 10. Valg

            a) Valgkomiteens innstilling på leder:

            Brian Morsund velges for 2 nye år.  

            Vedtak:

Enstemmig valgt.

 

Brian Morsund ble valgt til leder for 2 nye år.

           b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

           Stian Solhaug velges for 1 nytt år.

           Vedtak:

Enstemmig valgt.

Stian Solhaug ble valgt til nestleder for 1 nytt år.

 

           c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

           Lasse Tjønnøy velges som styremedlem/kasserer 1 nytt år

Line Djernæs Sandbakken velges som styremedlem for 2 år

Reidun Bottenvann velges som styremedlem for 2 år

Sara Ezeta-Luque velges som vararepresentant for 1 år

Christina Olsen velges som vararepresentant for 1 år

           Vedtak:

Enstemmig valgt.

            Lasse Tjønnøy ble valgt til styremedlem og kasserer for 1 år.

Line Djernæs Sandbakken ble valgt til styremedlem for 2 år.

Reidun Bottenvann ble valgt til styremedlemmer for 2 år.

Sara Ezeta-Luque ble valgt til vararepresentant for 1 år.

Christina Olsen ble valgt til vararepresentant for 1 år.

            d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

             Vedtak:

Kjell Morten Olsen og Arne Neraas ble valgt til revisorer.

            e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:

             Årsmøte anbefales å gi styret fullmakt til å utnevne representant som vil representere kajakklubbens deltakelse i ulike møter og organisasjoner der dette er naturlig.

             Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

             f) Styrets innstilling på valgkomité:

           Vedtak:

Tor-Jørgen Aandal ble valgt til leder og

Malene Dybvik ble valgt til medlem

Inger Marie Storvik ble valgt som varamedlem

 

 

 

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

 

Bodø 20.februar 2014

__________________________________

Line Djernes Sandbakken

 

_____________________________________

Håkon Kristensen

Print Friendly